Privacy policy

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom je spoločnosť Smart Choice, s.r.o., Kopčianska 8, 10, 851 01 Bratislava, telefonický kontakt +421 2 2071 8717, emailový kontakt: office@smartchoice.sk.

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Preto údaje, ktoré nám o sebe poskytnete vo forme životopisu, motivačného listu, prípadne iných dokladov, ktorým preukazujete váš záujem o uzatvorenie pracovného alebo obdobného vzťahu, považujeme za osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracúvať ako prevádzkovateľ, a to za účelom výberu vhodných kandidátov, ktorých prezentujeme našim zmluvným klientom, za účelom obsadenia ich voľných pracovných pozícií.

Právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy – dotknutá osoba, alebo aby sme na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Z tohto dôvodu je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Bez toho, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje nemôžeme pre vás vyhľadať vhodnú voľnú pracovnú pozíciu.

Komu poskytneme vaše osobné údaje

Aby sme splnili vytýčený účel spracúvania, vaše osobné údaje poskytneme našim klientom (zamestnávateľom), ktorí majú voľnú pracovnú pozíciu, a to v prípade, ak zodpovedáte ich požiadavkám výberu.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu s vami. Po jeho uplynutí, počas 1 roka.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
  • opravu Vašich osobných údajov
  • vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nie však počas doby povinnej archivácie podľa),
  • vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • na prenosnosť vašich osobných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti osobne alebo písomne na horeuvedených kontaktných údajoch.

Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookies sú

  • súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a
  • trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.